--->
Gimnazjum nr 14 w Krakowie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 4
-> Najnowszy użytkownik: Joanna Ulinska

Przydatne linki

Bezpieczeństwo

Gimnazjum nr 14 posiada certyfikat

"Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

 

 

 

Nasze Gimnazjum jest szkołą promującą bezpieczeństwo poprzez odpowiednie działania organizacyjne, a szczególnie - poprzez tworzenie i utrzymywanie klimatu sprzyjającego pozytywnym zachowaniom całej społeczności szkolnej.

Od 2004 roku uczestniczymy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Program ten został wdrożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.  

Głównym celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy. W celu kontynuacji podjętych działań Gimnazjum nr 14 jako „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w roku 2017- 2019 określiło następujące priorytety podejmowanych działań:

 • zapoznanie rodziców oraz uczniów: z obowiązującymi w szkole regulaminami, dokumentami, programami, projektami. Z osobami służącymi pomocą na rzecz ucznia. Wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać wszechstronną pomoc,
 • monitorowanie obiektu szkoły, współpraca z partnerami wspierającymi szkołę w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa, dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia,
 • wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo w szkole,
 • wykonanie niezbędnych remontów w szkole i jej otoczeniu w celu podniesienia bezpieczeństwa,
 • uświadamianie uczniom skutków i zagrożeń, jakie powoduje sięganie po używki, nabywanie umiejętności z zakresu profilaktyki,
 •  kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, rozwijanie mechanizmów samokontroli opartych na wartościach,
 • dostarczanie informacji na temat zdrowego trybu życia i występujących zagrożeń,
 • zapobieganie uzależnieniom od (dopalaczy, E-papierosów, leków stosowanych  jako środki psychoaktywne, uzależnieniom od komputera i Internetu, telefonów komórkowych,
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym i propagowanie zachowań akceptowanych społecznie,
 • dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich,
 • rozwijanie  umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów
 • kształtowanie umiejętności: kontrolowania emocji, motywacji, procesów poznawczych czy samooceny,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych – eliminowanie mediów elektronicznych jako sposobu kontaktu i komunikacji z drugim człowiekiem,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie więzi z grupą społeczną, eliminowanie niezdrowej rywalizacji,
 • rozwijanie obszarów w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów – przede wszystkim środowiska szkolnego i rodzinnego,
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i umożliwią prowadzenie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu
  i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcyjnych,
 • wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji, budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób z grup wysokiego ryzyka,
 • zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez: przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z stosowaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, dopalaczy, alkoholu przez uczniów,
  • regularna opieka oraz monitorowanie sytuacji szkolnej i rodzinnej  uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy w środowisku szkolnym,
  •  rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych,
  • wyposażenie uczniów, nauczycieli i rodziców w podstawowy zasób wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, dostarczanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych,
  • eliminowanie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego wpływu środków masowego przekazu telewizji i Internetu, gier komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zdrowie fizyczne, psychiczne i relacje społeczne,
  • rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych
   z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą
   w rodzinie,
  • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów  (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji, asertywność, itp.),
  • wczesne rozpoznawanie zachowań ryzykownych oraz przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach trudnych.
  • działania dotyczące tematyki bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń,
  • stała współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi,
  • udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie,
  • promocja bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego młodzieży,
  • organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców ze specjalistami, w tym uświadomienie prawnych aspektów, podnoszenie umiejętności nauczycieli w obszarze profilaktyki.

W budynku i jego otoczeniu funkcjonuje system monitorowania. Uczniowie nie mogą podczas zajęć opuszczać terenu szkoły bez zgody rodziców. Odpowiednie zarządzenia Dyrektora zapewniają pełną opiekę podczas wszelkich zajęć szkolnych, w tym również wyjść i wycieczek.

W codziennej pracy prowadzimy zajęcia profilaktyczne, organizujemy spotkania młodzieży
z Policją, specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień oraz podejmowania zachowań ryzykownych. Rozpoznajemy przyczyny trudności wychowawczych i szukamy skutecznych rozwiązań, wspomagamy uczniów w nauce.

Współpracujemy z wieloma instytucjami. Naszymi partnerami w programie „Szkoła promująca bezpieczeństwo” są m.in.:

 • III Komisariat Policji w Krakowie
 • PPP nr 2 w Krakowie, pani Katarzyna Owsiany – psycholog, pani Ewa Kruk
 • Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, Kraków, os. Azory
 • WCIES
 • Pan Mirosław Cupiał pedagog XIV LO w Krakowie
 • Pani Agnieszka Boczar – doradca zawodowy
 • Pani Beata Skrzycka – Chwojka  koordynator ds. sportu
 • Rada Rodziców Gimnazjum nr 14 i XIV LO
 • PTPD „Chatka Puchatka”
 • Klub Rodziców ul. Jaremy 1
 • Klub Seniora na Azorach
 • Rada Dzielnicy IV
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Dla Dzieci
  z Niepowodzeniami     Edukacyjnymi w Krakowie
 • Kuratorzy zawodowi Sądu Rodzinnego dla Krakowa Krowodrzy - Pani Marta Janik,
 • MOPS filia nr 2 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie
 • Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
 • Komenda Miejska Policji w Krakowie
 • Akademia Ignaitanum w Krakowie 

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,235,965 unikalne wizyty